Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1:
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, van toepassing op alle verkoopovereenkomsten van goederen of diensten door BB Concept nv afgesloten en dit ondanks alle bepalingen die zouden kunnen voorkomen op aan BB Concept nv overhandigde bestelbon. Elke aanvaarde bestelling is onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat koopwaar en verpakking beschikbaar zijn.
Artikel 2:
De goederen worden verzonden op risico van de koper en worden geacht aanvaard te zijn door de koper bij vertrek magazijn. Geen enkele terugzending van goederen door de koper is toegelaten zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van BB Concept nv.
Artikel 3:
De goederen blijven eigendom van BB Concept nv tot volledige betaling van de hoofdsom, de interesten en eventuele schadevergoedingen. In geval van beroep door BB Concept nv. op de clausule van eigendomsvoorbehoud of ontbinding van de overeenkomst, verleent de koper aan BB Concept nv het recht om haar goederen op haar kosten en risico terug te halen en daartoe desgevallend zijn gebouwen te betreden. De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken: meer in het bijzonder kan hij deze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen.
Artikel 4:
Eventuele klachten in verband met facturatie en/of levering zijn slechts ontvankelijk indien schriftelijk ingediend binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de koopwaar. Elke rechtsvordering op grond van verborgen gebreken of niet-conformiteit moet daarenboven – en op straffe van niet-ontvankelijkheid - worden ingeleid uiterlijk zes (6) maanden na de levering.
Artikel 5:
In geval van inbreuk, hoe klein ook, door de koper, op enige verbintenis onder de overeenkomst, o.a. de niet-naleving van betalingsvoorwaarden, kan BB Concept nv van rechtswege en zonder ingebrekestelling de uitvoering van haar verbintenis onder al haar contracten met de koper opschorten of deze contracten met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst bij schriftelijke kennisgeving ontbinden.
Artikel 6:
Op alle op de vervaldag niet betaalde facturen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten aangerekend, gelijk aan de wettelijke interestvoet plus drie (3) procent. Elke begonnen maand vertraging brengt van rechtswege de verschuldigdheid van de interesten over deze maand mee.
Artikel 7:
Onverminderd de verwijlinteresten zoals hierboven bedongen zal elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag na betalingsverzoek per gewoon schrijven, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van twintig (20) procent met een minimum van 49,58 euro.
Artikel 8:
BB Concept nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade voortvloeiend uit een slechte toepassing of een verkeerd gebruik van haar producten. Mocht er niettemin sprake zijn van een aansprakelijkheid van BB Concept nv op welke juridische gronden dan ook, dan zal de schadevergoeding maximaal de waarde van de litigieuze levering bedragen.
Artikel 9:
BB Concept nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en/of het al dan niet aanwezig zijn van de EAN-codes op haar producten of haar verpakkingen.
Artikel 10:
Wederverkoop met verlies is verboden door art. 40 e.v. van de handelspraktijkenwet van 14 juli 1991. De koper verbindt zich ertoe onder geen enkel beding met verlies te verkopen, met uitzondering van de gevallen voorzien in art. 41 van de handelspraktijkenwet. In geval de koper zich schuldig maakt aan verkoop met verlies, behoudt BB Concept nv zich het recht voor om verdere leveringen onmiddellijk stop te zetten zonder verdere verwittiging.
Artikel 11:
Door het plaatsen van de bestelling verklaart de koper zich akkoord met de verkoopsvoorwaarden van BB Concept nv. Elke vorm van publiciteit op de betrokken goederen is verboden.
Artikel 12:
In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Brussel bevoegd.
Artikel 13:
De toepasselijkheid van de eenvormige wetten betreffende de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en het verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken worden uitdrukkelijk uitgesloten. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.